Det tredje lägrets deklaration mot USA:s militarism och mot den islamiska terrorismen
Print version of "Det tredje lägrets deklaration mot USA:s militarism och mot den islamiska terrorismen" on May 26, 2017

Det tredje lägrets deklaration mot USA:s militarism och mot den islamiska terrorismenKonflikten mellan regeringarna i väst och Islamiska Republiken Iran kan komma att få katastrofala humanitära, politiska och sociala konsekvenser. Det irakiska exemplet har visat prov på följderna av ekonomiska sanktioner och militäranfall. Ekonomiska sanktioner eller en militär attack mot Iran skulle oundvikligen resultera i bl. a. ekonomisk misär, socialt elände, förstörelse, flyktingströmmar, en drastisk försämring av levnadsvillkoren, dödsoffer och en upptrappning av politiskt förtryck mot befolkningen. Denna politik kommer att leda till att den islamiska terrorismen breder ut sig såväl i Mellanöstern som i övriga världen.

Vi måste stå emot USA:s och dess allierades översitteri; vi måste göra slut på den islamiska terrorismens förbrytelser; vi måste hjälpa folket i islamdrabbade länder att befria sig från islamiska terroristiska regimer och krafter. USA:s militarism och den islamiska terrorismen har gjort livet till ett helvete för människor i världen. De har ingen lösning på den nuvarande krisen och de problem som uppstått ur den. Snarare har de själva framkallat denna kris och förvärrar den. En mänsklig och reell lösning på problemen med kärnvapen, den islamiska terrorismen och dess obeskrivliga förbrytelser mot folket i världen samt USA:s och dess allierades militaristiska översitteri måste komma från oss, den civiliserade mänskligheten.

Det iranska folkets kamp för frihet spelar en avgörande roll under nuvarande omständigheter. En massiv social rörelse har under många år pågått mot den islamiska regimen och för frihet och jämlikhet. Denna rörelses seger över regimen kommer att vara ett förintelseslag mot politiska islam och den islamiska terrorismen i hela världen. Den kommer även att vara ett förkrossande svar på USA-regeringens politiska och militaristiska interventionism vars mål är ett regimskifte i namn av ”spridning av demokrati” för att föra reaktionära marionettregimer till makten i andra länder. Det iranska folkets seger kommer att vara ett stort steg framåt i kampen mot såväl den militaristiska som den islamiska terrorismen och till försvar för friheten, civilisationen och människornas universella rättigheter över hela världen.

Undertecknande deklarerar:
 
1. Nej till krig, nej till ekonomiska sanktioner

Ekonomiska sanktioner eller en militär attack mot Iran skulle få katastrofala humanitära, politiska och sociala konsekvenser. Det som skedde i Irak får aldrig upprepas i Iran. Sådana hot måste omedelbart upphöra.

2. Nej till USA:s militarism, nej till politiska islam

Den civiliserade mänskligheten företräds inte i konflikten mellan västs statsterrorism och den islamiska terrorismen. Båda parterna är reaktionära och bestialiska och måste därför slås tillbaka.

3. Kärnvapennedrustning av alla stater

Inget land ska ha kärnvapen, varken Iran eller USA. Den iranska regimens nukleära projekt måste omedelbart avbrytas. Men de stater som själva har en kärnvapenarsenal får inte sätta sig till doms över andra staters kärnvapenförmåga. Att stoppa den islamiska regimens nukleära projekt är en uppgift för världens frihetssträvande människor, i synnerhet Irans folk, liksom kärnvapennedrustningen av alla stater och befrielse från det globala kärnvapenhotet som bara kan uppnås genom folkets kamp överallt i världen.

4. Mot angreppet på människors medborgerliga rättigheter

Regeringarna i väst drar in eller kränker medborgerliga rättigheter och friheter under förevändning av att bekämpa terrorism eller att trygga säkerhet. Utökandet av övervakning och kontroll av medborgarna, inskränkningar i yttrandefriheten eller rörelsefriheten och förnekande av invandrarnas rättigheter är bland de vanligaste angreppen på medborgarnas rättigheter. Detta måste stoppas. Att inskränka människors rättigheter och friheter under vilken förevändning som helst är oacceptabelt.

5. Stöd för det iranska folkets kamp mot en militär attack och mot regimen

Irans folk har nu kämpat i 27 år mot förtryck, kvinnors rättslöshet, könsapartheid, stening till döds, tortyr och avrättning av politiska fångar och mot misär och umbäranden. Irans folk vill och kan bestämma självt över sin politiska framtid. Deras seger över regimen och upprättandet av ett eget direktstyre kommer att vara både ett ödesdigert steg i att bekämpa USA-regeringens militaristiska översitteri och ett tillintetgörande slag mot den islamiska terrorismen såväl i Mellanöstern som i övriga världen. Att stödja det iranska folkets kamp för frihet är därför angeläget mer än någonsin.

6. Uteslutning av Islamiska Republiken Iran ur världssamfundet

Den islamiska regimen måste, liksom den tidigare sydafrikanska apartheidregimen, kastas ut ur världssamfundet på grund av 27 års förbrytelser mot mänskligheten, det bestialiska förtrycket av folkets rättvisekamp, avrättningen av över hundratusen politiska fångar, införandet av könsapartheid i landet och det världsomspännande stödet till den islamiska terrorismen. Vi kräver att regimen inte erkänns som det iranska folkets representant, att diplomatiska förbindelser med den bryts och att dess ambassader runtom i världen stängs. Vi kräver att Islamiska Republiken Iran utesluts från internationella organisationer.
 
Vi uppmanar människovänliga, sekulära, antikrigs- och frihetsälskande organisationer och individer överallt i världen att skriva under denna deklaration och sluta sig till det tredje lägret för att bekämpa de båda terroristiska lägren.

Page: www.thirdcamp.com/thirdc

Powered by: PetitionMaker v1 @ august '08
AbbasGoya.com